Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3208 e83a 390
Tags: gif love kiss b&w
Reposted fromlesbian lesbian viakatastrofo katastrofo
Tags: gif love
Reposted fromOutside-the-box Outside-the-box
1682 8817 390
Tags: gif love
Reposted from654675674 654675674 viagain gain
Tags: gif love
Reposted fromcouples couples vialaj laj
9603 5d7f 390
Reposted fromPoooly Poooly viamaraskowa maraskowa
5794 10fd 390
Charlie <3
Reposted fromproof proof viagabrysiowa gabrysiowa
...Lubię chodzić z nią na zakupy, pić z nią kawę, patrzeć, jak leży w wannie, i gadać o UFO. Lubię przyglądać się, jak je i jak wiesza pranie (...) Wiem co zrobi w każdej chwili, a jednak jestem nieustannie zaskakiwany. Im lepiej znam jej skórę, ścięgna, zmarszczki, jej gesty i słowa, tym większa i bardziej zdesperowana jest moja ciekawość...
— Mircea Cărtărescu
Tags: text polish love
Reposted bydontaskmewhyblondi
6197 b976 390
Reposted fromLusia Lusia viavictories victories
8301 f525 390
Tags: text love kiss
Reposted fromzaza-zaraza zaza-zaraza
9569 dacf 390
Tags: text love kiss
Tags: text love
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viamoncheri moncheri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl